ul. Wypoczynkowa 57, 62-081 Baranowo

Zamów: 883 962 559

 • 0
  Suma: 0,00
  Złóż zamówienie

REGULAMIN SERWISU
OBIADYABONAMENTOWE.PL

1§. Postanowienia ogólne

 

 1. Serwis internetowy działający pod adresem https://www.obiadyabonamentowe.pl prowadzony przez MJA Group Maciej Bukiewicz, pod adresem: ul. Wypoczynkowa 57, 62-081 Baranowo, Polska, NIP: 7822353509, REGON: 301632885, adres e-mail: zamawiam@obiadyabonamentowe.pl, tel.: +48 883 962 559.
 2. Serwis prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 3. Serwis działa na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Serwisu.
 5. Rozpoczęcie korzystania ze Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta.

§2. Definicje

Poszczególne pojęcia oznaczają:

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

Cena – określona z złotych polskich wysokość wynagrodzenia należnego sprzedawcy od Klienta tytułem przeniesienia własności Towaru, Cena wskazana na stronie serwisu zawiera podatek VAT

Dieta – określony przez Sprzedającego propozycja jadłospisu składającego się z gotowych elementów zestawu;

Klient – osoba, fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niepodjadająca osobowości, prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto – indywidualnie przypisany zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, do którego Klient poprzez podanie nazwy i hasła ma indywidualny dostęp;

Pakiet – wariant umożliwiający Kupującemu wybór liczny i rodzaju Diet;

Przedsiębiorca Konsument – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162), który dokonuje nabycia towaru lub usługi niezwiązanego z profilem swojej działalności gospodarczej lub zawodowej;

Regulamin – niniejszy Regulamin;

Sprzedawca – podmiot określony w §1 ust. 1 Regulaminu;

Serwis, Sklep – serwis internetowy określony w §1 ust. 1 Regulaminu;

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.).

Okres Abonamentowy – okres na jaki Klient zawiera umowę z Usługodawcą;

Towar – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, która jest przedmiotem umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem

§3.Postanowienia ogólne

 

 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście), a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Serwis jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub palmtop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu WWW jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile).
 3. Korzystanie z Usług opartych o mechanizmy lokalizacyjne (lokalizowanie urządzenia na mapie) wymaga posiadania urządzenia mobilnego wyposażonego w odbiornik GPS, z włączoną funkcją lokalizacji GPS (wymagana jest zgoda na dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia Użytkownika).
 4. Do dokonania zakupów w Serwisie jest wymagane posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).
 5. W celu nabycia Towarów, Klient nie jest zobowiązany do założenia Konta na stronie Serwisu

§4. Ceny i opłaty

 1. Ceny wszystkich widocznych na stronach Serwisu Towarów i Usług są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 2. Ceny widniejące na stronie internetowej Serwisu jak również opisy Towarów/Usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego ceny stają się wiążące.
 3. Cena podana przy każdym Towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 4. W cenie uwzględniono koszty transportu na terenie zaznaczonym na mapie w zakładce dostawa. Cena transportu poza wyznaczony teren ustalana jest indywidualnie.
 5. Sklep przyjmuje płatności w następujących formach, w momencie składania zamówienia:
  • przelewem za pośrednictwem usługi płatności – PayNow; przelew24 kartą płatniczą VISA lub Master Card
 6. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta, będą anulowane w przypadku upływu 3 dni od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. W przypadku częściowej zapłaty ceny za Towary/Usługi zamówienie w całości ulega anulowaniu.
 8. W przypadku Konsumenta, Sklep wystawia paragon jako dowód sprzedaży, w przypadku przedsiębiorców lub Przedsiębiorcy Konsumenta, Sklep wystawia fakturę jako dowód sprzedaży. Na prośbę Konsumenta, Sklep może wystawić fakturę VAT. W przypadku wystawienia faktury, Klient zobowiązany jest o tym poinformować Sprzedającego przed dokonaniem płatności.
 9. Użytkownicy posiadający Konto mają możliwość zapisania 3 zestawów danych niezbędnych do wystawienia faktury, przy czym możliwe jest wyszukanie wcześniej wpisanych danych za pomocą numeru NIP nabywcy. Użytkownicy nieposiadający Konta powinni każdorazowo podać dane odbiorcy uwidaczniane na Fakturze VAT.

 

§5. Zamówienia

 1. Zamówienia są realizowane w obszarach dostaw Usługodawcy. Informacje o możliwości realizacji dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres, dostępne są w Serwisie na początku składania Zamówienia. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem.
 2. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika nieposiadającego Konta, Użytkownik taki powinien kolejno:
  1. wybrać typ Zamówienia w Serwisie;
  2. wypełnić następujące pola w formularzu Zamówienia: miejscowość, ulica i numer budynku, telefon komórkowy,
  3. wybrać zamawiane produkty oferowane przez Usługodawcę z oferty w Serwisie WWW przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu,
  4. dokonać wyboru metody płatności,
  5. zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „Dokonaj płatności”.
 3. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika posiadającego Konto Użytkownik taki powinien kolejno:
  1. zalogować się do Serwisu przy użyciu przypisanego do Użytkownika loginu i hasła,
  2. wybrać typ Zamówienia w Serwisie;
  3. wybrać z listy zapisanych adresów dostawy ten, na który ma być zrealizowane Zamówienie lub wprowadzić nowy adres dostawy,
  4. wybrać zamawiane produkty oferowane przez Usługodawcę z oferty w Serwisie WWW przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu,
  5. dokonać wyboru metody płatności,
  6. zaakceptować zamówienie za pomocą przycisku „Dokonaj płatności”.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta.
 5. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

 

§6.Dostawa Towaru

 1. Zamówienia są realizowane zgodnie z terminami wskazami w kalendarzu zamówień wskazanym podczas składania Zamówienia i terminach tam dostępnych.
 2. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę lub firmy działające na jego zlecenie. 
 3. Dostawa Produktu odbywa się w miarę możliwości do godziny wskazanej jako preferowana przez Klienta, ale nie później niż do dwóch godzin.. 
 4. Sprzedawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient jest niezwłocznie informowany. 

§7.Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku, gdy zamówienie obejmowało kilka Towarów dostarczonych partiami, termin do odstąpienia od umowy liczony jest od wydania ostatniego produktu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 4. Kupujący może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem adresów wskazanych w §1 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie listu poleconego przesłanego na adres Sklepu lub na adres email Sklepu. Sklep niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn:
  1. podjęcia przez Kupującego działań lub czynności sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które wpływają na sposób realizacji Umowy;
  2. powtarzającego się zachowania Kupującego naruszającego postanowienia Regulaminu i pomimo wezwania do zaprzestania nie zaniecha naruszeń w terminie 7 dni od daty wystosowanie wezwania;
  3. jeżeli obowiązek wypowiedzenia przez Sprzedającego wynika z przepisów prawa
 7. Wypowiedzenie Umowy przez Sprzedającego skutkuje rozwiązaniem Umów Sprzedaży nie wykonanych przez Sprzedającego z upływem okresu wypowiedzenia.
 8. Formularz wraz z dalszą instrukcją odstąpienia stanowi załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.

 

§8.Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na podstawie rękojmi, jeżeli Towar/Usługa jest wadliwy.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru/Usługi z umową.
 3. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Klient może złożyć reklamację na adres poczty elektronicznej Sklepu określonego w §1 ust. 1 Regulaminu lub poprzez przesłanie oświadczenia na adres pocztowy Sklepu. W oświadczeniu Klient powinien opisać wadę i określić swoje żądanie przewidziane w ramach rękojmi. Z uwagi na charakter usług świadczonych przez Sprzedawcę, reklamacja powinna być złożona do 24 h od dostarczenia Towaru. Reklamacja złożona po upływie tego terminu może zostać uznana za bezzasadną.
 4. Nieprawidłowości związane z dostawą należy zgłosić niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji, w dniu realizacji usługi której dotyczy reklamacja, telefonicznie na numer telefonu biura wskazany +48 883 962 559
 5. Zaleca się, aby Klient podczas zgłaszania reklamacji podał informację, które pomogą usprawnić proces reklamacji tj:
  • Okoliczności, rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • Określenia sposobu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi;
  • Wskazania danych kontaktowych składającego reklamację;
 6. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar lub jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar lub Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w 1 ust. 1. W przypadku reklamacji złożonej drogą mailową, klient powinien przesłać dokładne dane dotyczące reklamowanego produktu, dokumentację zdjęciową a także dane umożliwiające weryfikację zamówienia.
 7.  
 8. W terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, Sklep rozpatrzy jej zasadność. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni uznaje się, że reklamacja jest zasadna. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. Po uznaniu reklamacji Klient powinien na koszt Sklepu dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego przez Sklep. W przypadku gdy z uwagi na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru będzie nadmiernie utrudnione, Konsument jest zobowiązany udostępnić Towar na miejscu, w którym się znajduje.
 10. Koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sklep.

 

§9. Dane osobowe

Szczegółowe informacje na temat danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

§10. Prawa autorskie

 1. Treści zamieszczane na stronie Sklepu stanowią własność Sklepu lub osób trzecich od których Sklep otrzymał zgodę na korzystanie.
 2. Wszelkie treści umieszone na stronie Sklepu są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela nie mogą być używane lub zmieniane.
 3. Logo Sklepu jest prawnie chronione.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta praw autorskich, Sklep będzie dochodził roszczeń na drodze cywilnej lub/i karnej.

 

§11. Pliki Cookies i pozostałe kwestie techniczne

 1. Sklep korzysta z tzw. plików Cookies na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 2. Pliki Cookies mają na celu dostarczyć dane statystyczne dla Sklepu o aktywności Klienta na podstawie ostatnio oglądanych produktach, informacji na temat sesji, w celu dobrania oferty dostosowanej do potrzeb i zainteresowań Klienta.
 3. W przypadku pojawienia się hiperłączy podczas korzystania z witryny Sklepu przez Klienta, Sklep nie odpowiada za ich treść i niezgodność z obowiązującym prawem.
 4. Korzystanie ze Sklepu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

 

§12. Kody rabatowe

 1. Kod rabatowy – hasło udostępnione przez Sklep uprawniające do otrzymania jednorazowego rabatu.
 2. W przypadku kodu indywidualnie zaadresowanego, wyłącznie adresat jest uprawniony do jego wykorzystania.
 3. Kodu rabatowego nie można sumować z innymi promocjami, rabatami, zniżkami etc,
 4. Kod rabatowy posiada termin ważności każdorazowy wskazany w momencie jego udostępniania.
 5. Rabat przysługujący z Kodu rabatowego nie może być wymieniany na ekwiwalent pieniężny.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie indywidualnego Kodu rabatowego przez nieuprawnioną osobę trzecią, chyba że utrata lub udostępnienie osobie nieuprawnionej Kodu rabatowego została uprzednio zgłoszona.

 

§13. Newsletter

 1. Klient poprzez wyrażenie zgody w może zapisać się do otrzymywanie Newsletter od Sklepu. Usługa ta obejmuje swoim zakresem regularne przesyłanie oferty Sklepu na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu.
 2. Od momentu wyrażenia zgody aż do jej cofnięcia Klient będzie otrzymywał Newsletter.
 3. W każdej chwili, Klient jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania Newsletter poprzez wysłanie na adres e-mail: zamawiam@obiadyabonamentowe.pl oświadczenia o rezygnacji korzystania z usługi otrzymywania Newslettera.
 4. Klient jest zobowiązany do niewysyłania bezprawnych treści, zwłaszcza przesyłania nieprawidłowych danych osobowych subskrybenta Newsletter.
 5. Treści zamieszczone w Newsletter są objęte prawami autorskimi i ich kopiowanie, edytowanie, a także wykorzystywanie niezgodnie z przepisami prawa lub bez zgody Sklepu jest zabronione.
 6. Sklep zastrzega sobie możliwość zakończenia usługi polegającej na przesyłaniu Newsletter do Klientów w każdym czasie.
 7. Reklamacje w zakresie usługi Newslettera można składać na adres e-mail: zamawiam@obiadyabonamentowe.pl.
 8. W przypadku braku odpowiedzi przez Sklep na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, reklamacje uznaje się za uzasadnioną.
 9. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 

§14. Pozostałe postanowienia

 1. Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część umowy sprzedaży.
 2. Strony obowiązuje prawo polskie.
 3. Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do Przedsiębiorcy Konsumenta zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać wszelkie spory w drodze polubownej. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze polubownej lub nieuzasadnionej zwłoki jednej ze stron w celu rozwiązania polubownego, strona może dochodzić roszczeń na drodze sądowej. W przypadku Konsumentów, Konsument może dochodzić swoich roszczeń przed rzecznikami konsumentów. Szczegółowe informacje znajdują się w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
 5. Regulamin może ulec zmianie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Klient może kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: zamawiam@obiadyabonamentowe.pl oraz za pośrednictwem adresu e - mail: zamawiam@obiadyabonamentowe.pl Sklep udzieli odpowiedzi na kontakt niezwłocznie, w czasie nieprzekraczającym 2 dni od momentu otrzymania wiadomości. Zapytania można również kierować na adres korespondencyjny.
 7. Klient może skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: +48 883 962 559, która funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 18
 8. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji jego na stronie Sklepu.

Załączniki:

 1. Formularz odstąpienia od umowy
 2. Informacja o odstąpieniu od umowy.