ul. Wypoczynkowa 57, 62-081 Baranowo

Zamów: 883 962 559

 • 0
  Suma: 0,00
  Złóż zamówienie

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
OBIADYABONAMENTOWE.PL

Polityka prywatności ma na celu pomóc zrozumieć, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Dane osobowe (RODO)

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem pozostawionych danych osobowych pod adresem https://www.obiadyabonamentowe.pl prowadzony przez MJA Group Maciej Bukiewicz, pod adresem: ul. Wypoczynkowa 57, 62-081 Baranowo, Polska, NIP: 7822353509, REGON: 301632885, adres e-mail: zamawiam@obiadyabonamentowe.pl, tel.: +48 883 962 559 („Sklepem").
 2. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sklep, a także przysługujących Ci uprawnień, możesz się skontaktować ze Sklepem za pomocą adresu zamawiam@obiadyabonamentowe.pl.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie Twoich danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie Twoich osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - f) RODO w celu zawarcia z Tobą umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep i wykonania zawartej z Tobą umowy.
  2. w celu udzielenia odpowiedzi Twoje pytanie przekazane formularzu kontaktowym lub udzielania odpowiedzi na Twoje zgłoszenie reklamacyjne, a także wykonania ciążących na Sklepie  obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych,
  3. na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych - w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z Tobą umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Sklep działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na Sklepie obowiązku prawnego,
  4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w sytuacjach gdy wyrazisz dodatkowe zgody - w celu  dostarczenia informacji dot. towarów, usług i innych aktywności marketingowych (a więc odpowiednio wyrażone: zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych, zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Partnerów, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego).
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 6 Twoje  dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które pomagają nam prowadzić stronę internetową, w tym komunikację z naszymi klientami  (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także firmom realizującym przesyłki, podmiotom obsługującym płatności na naszej stronie oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, przeprowadzają audyty etc.
 10. Twoje dane osobowe mogą być wyjątkowo przekazywane naszym partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze) oraz wspierających funkcjonalności sklepu Internetowego oraz stron internetowych. Wszyscy nasi Partnerzy zobowiązani do stosowania standardów zgodnych z wymaganiami RODO. Nasza infrastruktura jest zabezpieczona zgodnie z najlepszymi praktykami a strona oraz formularze www posiadają certyfikaty SSL.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Pliki cookies

Cookies powszechnie znane jako „ciasteczka” są to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę przez strony internetowe, które są przez niego odwiedzane. W plikach cookies zawarte są dane, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji stron internetowych.

 1. Sklep lub partnerzy współpracujący zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.
 2. Pliki cookies są danymi informatycznymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Plik cookie co do zasady zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas swojego działania i losowy kod. Dzięki plikom cookies możemy dostosować swoją ofertę lub przekazać treści do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających naszą stronę; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające stronę korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; oraz dostarczania osobom odwiedzającym stronę treści lepiej dopasowanych do ich zainteresowań.
 3. Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  3. wydajnościowe – pozwalające zbierać informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
  4. funkcjonalne – pozwalające "zapamiętać" wybranych przez użytkownika ustawień;
  5. techniczne - niezbędne, aby Twój profil mógł prawidłowo działać, zapewnić bezpieczeństwo Twoich transakcji, utrzymać Twoją sesję, kiedy odwiedzasz i logujesz się na swój profil, zapamiętać, czy wyrażasz zgodę na wyświetlanie niektórych treści.
  6. reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  7. statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.Sklep wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 4. Sklep wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 5. Czasami Sklep może korzystać z zewnętrznych wydawców w celu obsługi reklam i optymalizacji komunikacji marketingowej. Informacje gromadzone przez wydawców mogą zawierać dane, takie jak dane geolokacyjne (na podstawie adresu IP) lub dane kontaktowe, np. adres poczty elektronicznej.
 6. Sklep również korzysta z Facebook Pixel, czyli korzystaniem z plików cookies firmy Facebook. Na podstawie przeglądanych treści przez Klienta na stronie Sklepu, Facebook profiluje Klienta, aby w swoim serwisie dostosować wyświetlanie reklam i treści zgodnie z Klienta zainteresowaniami i preferencjami. Dalsze szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych ciasteczek przez Facebook, a także włączenia lub wyłączenia funkcji znajdują się na stronie Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/update
 7. Z zasady domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Osoby przeglądające stronę mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Zgodę możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki:

 8. Ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 17 kwietnia 2023 r.